Słownik pojęć i znaczeń systemu WALAGLOB


WALAGLOB - firma produkująca konstrukcje do rekreacji ruchowej


WALGLOB - konstrukcja do rekreacji ruchowej prawnie zastrzeżona jako wspólnotowy wzór przemysłowy No 000587753-0001 w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) OHIM
WALASTRADA - teren specjalnie przygotowany do uprawiania walgloba, wyposażony w elementy niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia korzystających z niej, dopuszczony do użytkowania przez stowarzyszenie Walglob bądź producenta konstrukcji do rekreacji ruchowej firmę WALAGLOB
uczestnik zjazdu - osoba zapoznana z regulaminem przebywania na walastradzie i instrukcją użytkowania konstrukcji-walglob, która pisemnie potwierdziła ten fakt,
system WALAGLOB - przyjęty przez uczestników licencjobiorców ogół norm, przepisów pojęć i znaczeń,- instrukcje, zasady
instruktor - osoba posiadająca specjalne przeszkolenie z zakresu rekreacji sportowej i przepisów BHP oraz posiadająca certyfikat wydany przez stowarzyszenie walglob,
pracownik obsługi walastrady- osoba przeszkolona do obsługi danej walastrady,
stowarzyszenie walglob - stowarzyszenie powołane w celu rozpowszechniania i propagowania nowej dyscypliny sportowej o nazwie walglob, posiadająca osobowość prawną , przyjęty statut , powołane władze,
członek stowarzyszenia - członek stowarzyszenia walglob ,
miejsce startu - miejsce w strefie startu odgrodzone barierami blokującymi, miejsce oczekiwania na zjazd,
strefa startu - miejsce w górnej części walastrady, gdzie znajdują się osoby chętne do zjazdu oraz konstrukcje walglobów przygotowane do zjazdu odgrodzone od innych stref barierami oddzielającymi,
strefa zjazdowa walastrady- teren od miejsca startu do barier hamujących konstrukcje walgloba ,odgrodzona w całości od pozostałej części walastrady zwana inaczej roboczą strefą,
strefa boczna walastrady - miejsce usytuowane w dolnej części walastrady w którym uczestnik zjazdu odpinany jest z walgloba , poza strefą roboczą,
strefa transportowa walastrady - miejsce odgrodzone od strefy roboczej, służy do transportu wywożenia konstrukcji walgloba i uczestnika zjazdu,
strefa pomocnicza - część walastrady usytuowana pomiędzy strefą zjazdową a strefą transportową, przeznaczona dla osób nie biorących udziału w zjeździe,
logo firmy WALAGLOB - oznaczenie słowno-graficzne producenta konstrukcji do rekreacji ruchowej,znak firmowy prawnie zastrzeżony w OHIMświadectwo zjazdu - dokument potwierdzający fakt zjazdu osoby wymienionej w nim, zawierające następujące dane: numer i serie, datę, długość zjazdu, numer konstrukcji walgloba, czas zjazdu - umożliwia wzięcie udziału w zawodach poprzez losowanie,
pojazd transwal - quad bądź inny pojazd wraz z przyczepką przystosowaną do wywożenia konstrukcji walgloba i uczestnika zjazdu na terenie walastrady.


 
 
© WALAGLOB 2008
wykonanie www.flexus.pl