Instrukcja użytkowania konstrukcji walglob dla instruktora
bądź pracownika obsługi walastrady

1. Przed dopuszczeniem uczestnika do zjazdu ,przeprowadza rozmowę informującą o zasadach jakie należy zachować w czasie zjazdu jak i po jego wykonaniu.
2. W przypadku stwierdzenia iż uczestnik jest osłabiony, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, nie stosujący się do poleceń wycofuje uczestnika ze zjazdu.
3. Kontroluje prawidłowe zapięcie kasku ochronnego , okularów i pasa biodrowego oraz właściwy dobór konstrukcji walglob.
4. Sprawdza czy bariery blokujące w strefie startu blokują zjazd.
5. Ustawia konstrukcje walglob w miejscu startu w pozycji środkowej tak aby otwory wejściowo/wyjściowe znalazły się w połowie wysokości konstrukcji.
6. Pomaga uczestnikowi zjazdu wejść do konstrukcji walglob przechylając je.
7. Kontroluje prawidłowe zapięcie nóg do wiązań snowboardowych
8. kontroluje prawidłowe zapięcie pasa biodrowego do zawiesi pasowych w szczególności śrub blokujących na karabińczykach.
9. Sprawdza czy strefa zjazdowa walastrady jest wolna.
Przez wolną strefę zjazdową walastrady należy rozumieć, że nie znajduje się na niej osoba bądź niebezpieczne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla uczestnika zjazdu i konstrukcji walglob.
10. Zwalnia bariery blokujące w strefie startu umożliwiając zjazd konstrukcją .
11. Nadaje sygnał zjazdu dla uczestnika zjazdu.
12. Po zjeździe kieruje konstrukcje walglob wraz z uczestnikiem do strefy bocznej.
13. Ustawia konstrukcje w pozycji środkowej tak aby otwory wyjściowo/wejściowe znalazły się w połowie wysokości konstrukcji i aby uczestnik zjazdu był w pozycji pionowej na nogach.
14. Sprawdza czy uczestnik zjazdu nie doznał jakichkolwiek urazów.
15. Pomaga uczestnikowi zjazdu, przytrzymując konstrukcje walglob, rozpiąć się oraz wyjść z niej.
16. Odbiera kask ochronny, okulary i pas biodrowy kieruje uczestnika zjazdu do opuszczenia strefy bocznej, zjazdowej i transportowej.
17. Umieszcza konstrukcje walglob i akcesoria ochronne (kask,okulary,pas) na przyczepce transwala.
18. Sprawdza czy konstrukcja walglob nie uległa pęknięciu bądź uszkodzeniu.

Instrukcja użytkowania konstrukcji walglob dla uczestnika zjazdu.

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do konstrukcji walglob gdy znajduje się na terenie pochyłym i jest nie zabezpieczona przed nagłym przechyleniem bądź stoczeniem.
2. Przed zjazdem uczestnik zjazdu powinien pozostawić wszelkie przedmioty mogące wypaść w czasie zjazdu.
3. Do konstrukcji walglob uczestnik zjazdu powinien wchodzić w obecności instruktora bądź pracownika obsługi walastrady.
4. Uczestnik zjazdu przed przystąpieniem do zjazdu pobiera i ubiera kask ochronny, okulary oraz pas biodrowy , podpisuje zapoznanie się z instrukcją użytkowania.
5. Do konstrukcji walglob wchodzimy w sposób opisany poniżej.
5.1 . Stajemy naprzeciw otworu wejściowego do konstrukcji.
5.2 . Wykonujemy lekki skłon w kierunku otworu.
5.3 . Instruktor bądź pracownik obsługi walastrady przechyla konstrukcję tak aby połowa ciała uczestnika zjazdu znalazła się wewnątrz.
5.4 . Uczestnik zjazdu będąc w środku unosi ręce chwytając się obręczy od środka i wciąga pozostałą część ciała do wewnątrz konstrukcji.
5.5 . Uczestnik umieszcza stopy w wiązaniach snowboardowych -zapina je.
5.6 . Przy pomocy karabińczyków uczestnik dopina pas biodrowy do zawiesi pasowych.
5.7 . Uczestnik sprawdza zapięcie kasku ochronnego oraz okularów.
6. Po nadaniu sygnału przez instruktora bądź pracownika obsługi walastrady uczestnik wykonuje zjazd.
7. W czasie zjazdu kończyny górne-ręce powinny być usytuowane (skierowane) równolegle do górnych zawiesi pasowych.
8. Zabrania się wykonywania gwałtownych ruchów w czasie zjazdu.
9. Zabrania się startowania-zjeżdżania tyłem w kierunku zjazdu.
10. Po wykonanym zjeździe bezwzględnie należy zastosować się do poleceń instruktora lub pracownika obsługi walastrady.
11. Uczestnik zjazdu kolejność odpinania powinien zachować następującą
11.1. Odpina pas biodrowy od zawiesi pasowych.
11.2. Odpina stopy od wiązań snowboardowych.
11.3. Uczestnik zjazdu staje naprzeciw otworu wyjściowego chwyta rękoma obręcze, unosi nogi w stronę otworu i przenosi połowę ciała na zewnątrz.
11.4. Instruktor bądź pracownik obsługi walastrady przechyla konstrukcję pomagając przez to wyjść uczestnikowi z niej.
12.Uczestnik zjazdu udaje się w miejsce wskazane przez instruktora bądź pracownika obsługi walastrady do strefy bocznej.
13.W strefie bocznej uczestnik ściąga i oddaje kask ochronny, okulary i pas biodrowy oraz odbiera wcześniej zdeponowane przedmioty.
14. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia osób do zjazdu bez podania przyczyny.

Zasady korzystania i przebywania na terenie walastrady

1. Zabrania się przebywania w strefie zjazdowej, bocznej i transportowej.
2. Zabrania się korzystania z terenu walastrady osobom których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu.
3. Zabrania się wnoszenia elementów bądź materiałów mogących stanowić zagrożenie dla osób korzystających i zjeżdżających na walastradzie.
4. Zabrania się wynoszenia materiałów i elementów stanowiących wyposażenie walastrady.
5. Zabrania się niszczenia barier bezpieczeństwa ,konstrukcji walglob, pojazdów i pozostałego wyposażenia walastrady.
6. Zabrania się używania sygnałów dźwiękowych jak i głośno hałasować.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na walastradzie.
8. Niestosowanie się do powyższych zasad może być przyczyną poproszenia o opuszczenie terenu walastrady.

Organizator przeprasza:
- walastrada nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych,
- w zjeździe nie mogą brać udział osoby nietrzeźwe, kobiety ciężarne oraz osoby cierpiące na epilepsję , choroby układu krążenia jak również po przebytych obrażeniach kręgosłupa i ciężkich złamaniach kończyn dolnych i miednicy.

Zasady przechowywania i konserwacji konstrukcji do rekreacji ruchowej walglob

1.Konstrukcje walglob należy przechowywać w pozycji pionowej na terenie płaskim, w szczególności przy dużym nasłonecznieniu.

Przez pozycję pionową konstrukcji należy rozumieć że walglob ułożony jest na jednym z otworów wejściowo/wyjściowych a otwór drugi skierowany jest w górę pionowo nad nim.

2. Po każdorazowym zjeździe walglobem należy skontrolować powierzchnie rur oraz mocowania złączek, kształtek i zapięć.
2.1. Szczególną uwagę po zjeżdzie należy zwrócić na stan kształtek przy otworach wejściowo/wyjściowych, czy w czasie zjazdu nie zostały pęknięte bądź uszkodzone.
2.2. W przypadku stwierdzenia powyższej sytuacji fakt ten należy odnotować w raporcie codziennym z walastrady, podając nr, konstrukcji walglob i rodzaj uszkodzenia,tak aby po zakończeniu dnia pracy na walastradzie przed następnym zjazdem wymienić uszkodzony element.
3. Po ukończeniu zjazdów w danym dniu należy:
- zdjąć uchwyty mocujące-wiązania snowboardowe i zawiesia pasowe,
- wyczyścić konstrukcję z trawy bądź błota wodą pod ciśnieniem,
- po wymyciu i oczyszczeniu konstrukcje należy wysuszyć szmatką lub pozostawić na słońcu albo wietrze do wyschnięcia.
4.Zaleca umieszczanie konstrukcji walglobów w dolnej części walastrady strefie bocznej .

Copyright by
mgr inż. Krzysztof Wala


 
 
© WALAGLOB 2008
wykonanie www.flexus.pl